Werking van de vereniging

Eleftheria Paralias is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) voor personen die Griekenland diep in hun hart dragen. Zij organiseert diverse activiteiten om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen, ontspanning aan te bieden en Griekenland in al zijn facetten dichterbij te brengen.

De zetel van de vereniging is gevestigd in A.J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek (Brugge), Telefoon  050.35.65.05 - Bankrekeningnummer BE67.0014.7876.4087 (BIC: GEBABEBB) - Ondernemingsnummer 0460.445.439.


Raad van bestuur

De vereniging wordt geleid door een raad van bestuur, die minstens uit drie leden bestaat. De bestuursleden worden benoemd en zijn herroepbaar door de algemene vergadering en worden om de vier jaar verkozen door de effectieve leden.

De voornaamste taken van de raad van bestuur zijn het organiseren van activiteiten, het verzorgen van het ledenblad NEA PARALIAS, het opstellen van de jaarrekening en van de begroting en de algemene administratie. Het bestuur is samengesteld uit

- voorzitter

- schatbewaarder

- secretariaat

- redactie & webmaster

- drie bestuursleden 


Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de raad van bestuur en de effectieve leden (werkende leden). De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Zij is bevoegd voor alles wat door de wet op de vzw aan de algemene vergadering is toegewezen, zoals het aanstellen van de raad van bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting voor het volgende jaar, de wijziging van de statuten, het ontbinden van de vereniging enzovoort.


Leden

1. Toegetreden leden: alle personen die zich bij de vereniging aansluiten en jaarlijks het lidgeld betalen zijn toegetreden leden; zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

2. Effectieve leden: leden van de vereniging die zich effectief inzetten bij de werking van de vereniging zijn effectieve (werkende) leden. Zij moeten bereid zijn de algemene vergadering bij te wonen. Effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden die werkend lid willen worden richten een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de vereniging. Zij moeten minstens één jaar toegetreden lid zijn. De raad van bestuur beslist over de toetreding van effectieve leden.  


Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald per persoon of per gezin (= meerdere personen die onder één dak samenwonen). In het lidgeld is begrepen: de verzekering en het abonnement op het informatieblad Nea Paralias. Het effectief of toegetreden lid dat het lidgeld niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem/haar per post werd toegezonden wordt geacht ontslag te nemen. Het lid dat in de loop van het jaar ontslag neemt of dat uitgesloten wordt kan geen teruggave van het lidgeld vorderen. Niet-leden kunnen ook deelnemen aan activiteiten van de vereniging maar dan wel op eigen risico (niet verzekerd). Zij betalen dan meestal een hogere deelnameprijs.


Wanneer bent u voor een activiteit ingeschreven?

Voor de meeste activiteiten dient u op voorhand in te schrijven en op voorhand te betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het deelnamebedrag op onze bankrekening. Ingeval het aantal deelnemers aan een activiteit beperkt is zal deelname worden toegekend volgens volgorde van betaling. Leden hebben voorrang bij alle activiteiten.


 


 .
free counters
sinds december 2009