Algemene bepalingen & Privacy

1. Algemene bepalingen  

ELEFTHERIA Paralias v.z.w. is een swingende Belgisch-Griekse vereniging met als doel het verbroederen van de Belgische en Griekse culturen in West-Vlaanderen. Zoals andere zusterverenigingen in België (zowel Belgisch-Griekse als Grieks-Belgische culturele verenigingen) doet zij dat door het opwekken van interesses voor Griekenland, het levend houden en verspreiden van de Griekse traditie, het verstrekken van informatie over alle mogelijke onderwerpen die met Griekenland te maken hebben, de organisatie van activiteiten om de Griekse muziek, de Griekse keuken en de Griekse manier van leven en van plezier maken beter te leren kennen en ze alle eer aan te doen.

Publicatie van de statuten: 1997-04-24   N. 021807
Nummer van de vereniging: 601297
Ondernemingsnummer: 460445439

Op de website van de Belgische Federale Overheid kan u de nieuwe statuten, verschenen als bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 09.03.2006, inzien; klik hier op e-justice om het document te bekijken.  


1.1 Algemeen

Door gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de vermelde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen. Eleftheria Paralias v.z.w., eigenaar van deze website, behoudt zichzelf het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en bepalingen, krachtens dewelke deze webstek wordt aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

 

1.2 Beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden

Deze webstek is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegelaten om informatie of software die geheel of gedeeltelijk werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te publiceren, te reproduceren, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren zonder schriftelijke kennisgeving aan of toestemming van Eleftheria Paralias v.z.w.

 

1.3 Links naar websites van derden

Deze website bevat links naar sites die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Eleftheria Paralias v.z.w., houder van deze website, oefent geen enkele controle uit over de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan; Elefteheria Paralias is evenmin verantwoordelijk voor de goede werking van de links. De opname van links naar deze sites houdt geen enkele goedkeuring in van de inhoud van deze websites en impliceert geen enkele samenwerking met de uitbaters van deze websites.

 

1.4 Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken verboden door de gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan om zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot (bepaalde onderdelen van) de website, te hacken, cracken en virussen te uploaden. Het is niet toegelaten teksten van deze website te kopiëren naar andere websites zonder uitdrukkelijke toelating van Eleftheria Paralias v.z.w. Een link leggen naar de EP-website is wel toegestaan zonder akkoord. Op eenvoudig verzoek verwezenlijken wij ook vanaf de EP-website een link naar andere websites.

 

1.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die deze website bevat, kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. De houder en / of auteurs van de teksten kunnen op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen aan de teksten / informatie, bijvoorbeeld wijzigingen aan aktiviteiten vermeld in “Agenda” of “Kalender”. Eleftheria Paralias v.z.w. kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade in de brede zin, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze webstek of het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze webstek niet meer te gebruiken.

 

1.6 Privacy en security

Eleftheria Paralias v.z.w. respecteerd een duidelijk houding wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid. De gebruiker wordt verzocht daarvan kennis te nemen op in rubriek 2 privacy hieronder. Deze rubriek maakt integraal deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen.

 

1.7 Geschillenregeling

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België en de Europese richtlijnen. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Brugge (België) bevoegd.
Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden.
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.

 

1.8 Auteursrechten

Alle elementen van deze webstek zijn beschermd door de auteursrechten van Eleftheria Paralias v.z.w. en / of van auteurs die bijdragen leveren voor teksten die gepubliceerd worden op de website van Eleftheria Paralias vzw en in het ledenblad. 

 

1.9 Contact

Voor vragen of inlichtingen bij deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen, dient de gebruiker contact op te nemen met redactie @ eleftheriaparalias.com

 

1.10 Advertenties

Voor het publiceren van kleine advertenties op de website en in het ledenblad zal of kan eventueel een kleine financiële bijdrage gevraagd worden; leden van Eleftheria Paralias betalen doorgaans niets (niet-commerciële advertenties); niet-leden betalen een klein bedrag teneinde de werkingskosten van de vereniging en het onderhoud van de website te bekostigen. Zoals de inkomsten van lidgelden worden de inkomsten uit advertenties enkel en alleen gebruikt om de werking van de vereniging te bekostigen (organisatie van aktiviteiten, ledenblad, website, enzovoorts).

 

 

2. Inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid : wij respecteren je privacy ! 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geregistreerd in de bestanden van Eleftheria Paralias v.z.w. Op deze website kan u gevraagd worden om persoonlijke gegevens in te vullen. Door opgave van jouw persoonlijke gegevens ga je ermee akkoord dat de houder van het bestand deze gegevens bewaart en aanwendt om de door U gevraagde diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld mailing-lijst om u op de hoogte te houden van bijkomende informatie. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek en slechts beperkt toegankelijk voor het bevoegde bestuursleden van Eleftheria Paralias v.z.w

Verwerking van deze persoonlijke gegevens gebeurt volledig conform het KB van 8 december 1992 handelend over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Indien je meer informatie wenst over het KB van 8 december 1992 kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gevestigd te 1000 Brussel, Waterloolaan 115. Je kan ook informatie inwinnen op de privacy webstek van de federale regering.

Je kan je gegevens ten allen tijde opvragen en laten aanpassen of schrappen. Hiertoe volstaat een email gericht aan redactie @ eleftheriaparalias.com – vraag om een ontvangstbevestiging. Desgevallend verzend u binnen de twee weken opnieuw een email.

De houder van het bestand houdt zich eraan in geen geval de persoonlijke gegevens door te geven aan derden. De persoonlijke gegevens kunnen echter openbaar gemaakt worden als dit wettelijk wordt vereist of indien dergelijke actie nodig is om a) aan de wet te voldoen of indien dit in het wettelijke belang is van de website en haar houder, b) de rechten of het eigendom van de houder, de website en de gebruikers te beschermen en te verdedigen, en om c) onder dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers, de website of het publiek te beschermen. 

Deze website kan ook anonieme gegevens verzamelen die geen persoonlijke informatie bevatten, maar wel informatie over de computer waarmee toegang tot de webstek wordt verkregen. Gewoonlijk worden deze gegevens verkregen via webverkeer en kan daarbij gebruik gemaakt worden van cookies, IP-adressen of andere numerieke codes om een computer te identificeren. Deze gegevens zijn nuttig voor verbeteren van de website. 

Cookies zijn beperkte stukjes informatie die door een website worden overgebracht naar de browser van uw computer en daar opgeslagen worden. Cookies identificeren de gebruiker niet. Ze slaan gegevens op over de voorkeuren van de gebruiker. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard, maar indien u dat wenst, kan u cookies weigeren via de instellingen van uw browser. In dat geval kan u echter meestal geen optimaal gebruik maken van de website.

Deze website bevat links naar sites die beheerd worden door derden. Het vermelde privacybeleid is niet noodzakelijk van toepassing voor deze websites van derden.

 

Indien je vindt dat Eleftheria Paralias vzw in deze website de privacyregels niet volledig respecteert, stuur dan een email naar redactie @ eleftheriaparalias.com . Wij zullen het nodige doen om het probleem op te sporen en te corrigeren.Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .
free counters
sinds december 2009