Algemene bepalingen & Privacy

1. Algemene bepalingen  

ELEFTHERIA Paralias v.z.w. is een swingende Belgisch-Griekse vereniging met als doel het verbroederen van de Belgische en Griekse culturen in West-Vlaanderen. Zoals andere zusterverenigingen in België (zowel Belgisch-Griekse als Grieks-Belgische culturele verenigingen) doet zij dat door het opwekken van interesses voor Griekenland, het levend houden en verspreiden van de Griekse traditie, het verstrekken van informatie over alle mogelijke onderwerpen die met Griekenland te maken hebben, de organisatie van activiteiten om de Griekse muziek, de Griekse keuken en de Griekse manier van leven en van plezier maken beter te leren kennen en ze alle eer aan te doen.

Publicatie van de statuten: 1997-04-24   N. 021807
Nummer van de vereniging: 601297
Ondernemingsnummer: 460445439

Op de website van de Belgische Federale Overheid kan u de nieuwe statuten, verschenen als bijlage aan het Belgisch Staatsblad van 09.03.2006, inzien; klik hier op e-justice om het document te bekijken.  


1.1 Algemeen. Door gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de vermelde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen. Eleftheria Paralias v.z.w., eigenaar van deze website, behoudt zichzelf het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en bepalingen, krachtens dewelke deze webstek wordt aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.  

1.2 Beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden. Deze webstek is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegelaten om informatie of software die geheel of gedeeltelijk werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te publiceren, te reproduceren, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren zonder schriftelijke kennisgeving aan of toestemming van Eleftheria Paralias v.z.w 

1.3 Links naar websites van derden. Deze website bevat links naar sites die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Eleftheria Paralias v.z.w., houder van deze website, oefent geen enkele controle uit over de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan; Elefteheria Paralias is evenmin verantwoordelijk voor de goede werking van de links. De opname van links naar deze sites houdt geen enkele goedkeuring in van de inhoud van deze websites en impliceert geen enkele samenwerking met de uitbaters van deze websites.

 1.4 Ongeoorloofd of verboden gebruik.  De gebruiker garandeert dat hij de website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken verboden door de gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan om zich op ongeoorloofde wijze toegang te verschaffen tot bepaalde onderdelen van de website, te hacken, cracken en virussen te uploaden. Het is niet toegelaten teksten van deze website te kopiëren naar andere websites zonder uitdrukkelijke toelating van Eleftheria Paralias v.z.w. Een link leggen naar de EP-website is wel toegestaan zonder akkoord. Op eenvoudig verzoek verwezenlijken wij ook vanaf de EP-website een link naar andere websites. 

1.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid. De informatie en diensten die deze website bevat, kunnen technische onjuistheden of typfouten bevatten. De houder en / of auteurs van de teksten kunnen op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen aan de teksten / informatie, bijvoorbeeld wijzigingen aan aktiviteiten vermeld in “Agenda”. Eleftheria Paralias v.z.w. kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade in de brede zin, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze webstek of het gevolg zijn van het gebruik van deze website.  

1.6 Privacy en security. Eleftheria Paralias v.z.w. respecteerd een duidelijk houding wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid. De gebruiker wordt verzocht daarvan kennis te nemen op in rubriek < 2 Privacy > hieronder. Deze rubriek maakt integraal deel uit van deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen.   

1.7 Geschillenregeling. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België en de Europese richtlijnen. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Brugge (België) bevoegd.
Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden.
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. 
  

1.8 Auteursrechten. Alle elementen van deze webstek zijn beschermd door de auteursrechten van Eleftheria Paralias v.z.w. en / of van auteurs die bijdragen leveren voor teksten die gepubliceerd worden op de website van Eleftheria Paralias vzw en in het ledenblad. 

1.9 Contact.  Voor vragen of inlichtingen bij deze algemene gebruiksvoorwaarden en bepalingen, dient de gebruiker contact op te nemen met redactie@eleftheriaparalias.com

1.10 Advertenties. Voor het publiceren van kleine advertenties op de website en in het ledenblad zal of kan eventueel een kleine financiële bijdrage gevraagd worden; leden van Eleftheria Paralias betalen doorgaans niets (niet-commerciële advertenties); niet-leden betalen een klein bedrag teneinde de werkingskosten van de vereniging en het onderhoud van de website te bekostigen. Zoals de inkomsten van lidgelden worden de inkomsten uit advertenties enkel en alleen gebruikt om de werking van de vereniging te bekostigen (organisatie van aktiviteiten, ledenblad, website, enzovoorts).

Als je niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als je het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat je enige verhaalsrecht erin deze webstek niet meer te gebruiken

 

 

2. Privacy

Inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake vertrouwelijkheid :  wij respecteren je privacy ! 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden geregistreerd in de bestanden van Eleftheria Paralias vzw.  Door opgave van uw persoonlijke gegevens gaat u ermee akkoord dat de houder van het bestand deze gegevens bewaart en aanwendt om de door U gevraagde diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld de deelname aan activiteiten, de mailinglijst om u op de hoogte te houden van bijkomende informatie omtrent onze activiteiten. Eleftheria Paralias vzw engageert zich om de regels zorgzaam toe te passen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek en slechts beperkt toegankelijk voor het bevoegde bestuursleden van Eleftheria Paralias vzw

Verwerking van deze persoonlijke gegevens gebeurt volledig conform de Europese richtlijnen die op 14 april 2016 goedgekeurd werden door het Europees Parlement, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR), kortweg: de privacyverordening. Griekse benaming: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Sinds 25 mei 2018 is deze nieuwe Europese regelgeving over de bescherming van uw persoonlijke gegevens van kracht. Die laten u toe om uw persoonlijke gegevens beter te (laten) beschermen en te beheren.  

2.1 Je kan je gegevens ten allen tijde opvragen en laten aanpassen of schrappen. Hiertoe volstaat een e-mail gericht aan privacy@eleftheriaparalias.com – vraag om een ontvangstbevestiging. Desgevallend verzend u binnen de vier weken herinnering e-mail

2.2 Persoonsgegevens waarover wij beschikken en die wij verwerken. De ons bekende gegevens, naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) zijn voor intern gebruik. Daarnaast beschikken we over transactiegegevens wanneer u een betaling ten gunste van Eleftheria Paralias vzw verricht, namelijk uw bankrekeningnummer(s) na overschrijvingen via uw bankrekening(en).

2.3 De ons bekende gegevens zijn nodig voor de werking van de vereniging. Eleftheria Paralias vzw gaat nooit gegevens doorgeven aan derden (sponsors, commerciële doeleinden,…). Eleftheria Paralias vzw zal ook nooit gegevens van leden doorgeven aan andere leden.  

2.4 Verantwoordelijkheid. De voorzitter van Eleftheria Paralias vzw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: André Delrue, A.J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek, telefoon +32.50.35.65.05, e-mail andre@eleftheriaparalias.com  

2.5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Eleftheria Paralias vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzenden van onze ledenblad, uitnodigingen voor eigen activiteiten en bepaalde activiteiten van derden, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met activiteiten.

2.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Eleftheria Paralias vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

2.7 Delen van persoonsgegevens met derden. Eleftheria Paralias vzw verstrekt GEEN gegevens van zijn leden aan andere leden, sponsors of derden, tenzij dat dit nodig zou zijn voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld een (buitenlandse) groepsreis, bepaalde diensten (bijvoorbeeld verzekeringen)  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Eleftheria Paralias vzw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard, maar indien u dat wenst, kan u cookies weigeren via de instellingen van uw browser. In dat geval kan het gebeuren dat u geen optimaal gebruik kan maken van de website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@eleftheriaparalias.com. We reageren zo snel mogelijk, normaal binnen vier weken, op uw verzoek.

2.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Eleftheria Paralias vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De houder van het bestand houdt zich eraan in geen geval de persoonlijke gegevens door te geven aan derden, tenzij dat wettelijk wordt geëist. Bestuursleden alsook medewerkers in welke zin dan ook die namens de vereniging gegevens verwerken of inkijken, gaan akkoord met een strikte geheimhouding.  

2.11 Uitzondering(en). Deze website bevat links naar sites die beheerd worden door derden. Het vermelde privacybeleid is niet noodzakelijk van toepassing voor deze websites van derden en kan dus afwijken. 

2.12 WijzigingenOnderhavig privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid op deze website te bekijken.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of de privacyregels niet volledig werden gerespecteert, neem dan contact op met per e-mail aan privacy@eleftheriaparalias.com .  Wij zullen het nodige doen om het probleem op te sporen en te corrigeren. .
free counters
sinds december 2009